A felhívás célja a vidéki területek fenntartható fejlődésének megvalósítása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása, a legfontosabb természeti erőforrásaink, a vizeink, a talajok és biológiai sokféleség állapotának javítása, az agrár-környezetvédelem megerősítése.

Támogatható tevékenységek

Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az agrár-környezetgazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatás feltétele a felhívás 3.4. fejezetében, valamint a felhívás 1. számú mellékletében szereplő vállalások közül vállalt tevékenységek betartása a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt.

Valamennyi tematikus előíráscsoport esetében a támogatási időszak 2022. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

Minimális támogatható területnagyság

(1) A támogatással érintett terület minden tematikus előíráscsoport esetében minimum 1 ha, ültetvény tematikus előíráscsoport esetében a “hagyományos gyümölcsös fenntartása” választott előírással rendelkező területek összege maximum 2 ha. A “hagyományos gyümölcsös fenntartása” előírás szőlőültetvény esetében nem választható.

(2) Egy tábla területe legalább 0,25 ha, kivéve a növényvédő szermentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek tábláit, ahol a minimális táblaméret 0,05 ha.

Az ültetvények életkora

(1) Horizontális ültetvény tematikus előíráscsoport esetében támogatás igénybevételére akkor jogosult a támogatást igénylő, ha a támogatási kérelem benyújtásának évében a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület teljes területén az ültetvény életkora nem több mint – a telepítéstől számított – 26 év. Ez alól kivételt képeznek az alábbi esetek:

 • hagyományos gyümölcsös fenntartása előírás választása,
 • dió, szelídgesztenye, szőlő ültetvények.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését a területileg illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal igazolja a Magyar Államkincstár (továbbiakban Államkincstár) megkeresésére, a megkereséstől számított 30 napon belül.

Területi korlátozások

(1) Egy kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre kizárólag egy agrár-környezetgazdálkodási tematikus előíráscsoport alapján igényelhető területalapú támogatás.

(2) Zonális tematikus előíráscsoport, illetve az abban szereplő előírás felvételére a gazdálkodó kizárólag a MePAR-ban lehatárolt, az adott tematikus előíráscsoportnak megfelelő lehatárolással érintett területek és a területi kritériumoknak megfelelő területek tekintetében jogosult.

(3) Amennyiben a támogatási kérelemben benyújtott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület poligonja több mint 50%-a az adott tematikus fedvényre esik, akkor az egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az adott fedvényre esőnek tekintendő.

(4) A horizontális nád tematikus előíráscsoportban résztvevő területek kivételével a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeknek a MePAR szerint lehatárolt támogatható területen kell elhelyezkedniük. A MePAR változása következtében a támogatói okirat nem kerül módosításra.

(5) Az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület egyúttal nem vonható be az ökológiai gazdálkodás támogatásba is.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a kettős finanszírozás elkerülésére, ennek részletszabályai a felhívás 11. oldalán olvashatóak. (Például: az ökológiai gazdálkodási támogatásokat igénylők nem jogosultak az AKG támogatásra.)

Gazdálkodási naplóval kapcsolatos kötelezettségek

(1) A gazdálkodási napló és a gazdálkodási napló kitöltéséhez kapcsolódó segédlet – a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13. ) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján – az Államkincstár honlapján közleményben kerül közzétételre.

(2) A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében

 • a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről,
 • a teljes kötelezettségvállalási időszakot érintően,
 • minden év január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan,
 • papír alapon vagy elektronikus úton,
 • folyamatosan
 • a közleményben kihirdetett kitöltési útmutató szerint köteles vezetni az (1) bekezdés szerinti gazdálkodási naplót, különös tekintettel az intézkedésben való részvétel jelölésére.

(3) A tevékenységeket legkésőbb azok elvégzésétől számított egy héten belül rögzíteni kell a gazdálkodási naplóban, kivéve

 • növényvédelmi kezelésről szóló nyilvántartást (permetezési napló), amelyet a kezelés napján,
 • az állatállomány-változás nyomon követését, amelyet havi szinten és
 • a szervestrágya mérleg nyilvántartását, amelyet éves szinten kell vezetni.

(4) A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó gazdálkodási naplónak a felhívás 12. számú mellékletben meghatározott adattartalmát, az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az adott évre vonatkozó aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

(5) A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve elektronikus alapú – a támogatási időszak végét követő tizedik év végéig meg kell őrizni.

A pályázat benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2021. október 25. és 2021. november 25. között van lehetőség.

A támogatás mértéke és összege

akg 2022

A támogatási összegeket előírásonként, földhasználati (szántó, gyep, ültetvény, nádas), illetve területi lehatárolás (horizontális, zonális) kategóriánként a felhívás 1. számú mellékletében található tematikus előíráscsoportok előírás-táblázatai tartalmazzák.

A támogatás intenzitása 100%.

Forrás: agroinform.hu
Fotó: Balázs Attila/MTI